Rechtszekerheid in overstromingsgebieden

Rechtszekerheid in overstromingsgebieden

   

De Vlaamse Regering heeft haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan het voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege en Hilde Crevits, om het besluit financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen. Om de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones te ondersteunen, voorziet het decreet Integraal Waterbeleid in de instrumentenmix van onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht.

Gronden in overstromingsgebieden

De evaluatie van de overstromingen van november 2010 wees op de nood aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten op te vangen. Deze conclusie staat eveneens in de resolutie van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011 over het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid.

Momenteel kunnen overstromingsgebieden enkel worden afgebakend in stroomgebied- en bekkenbeheerplannen. Die plannen worden om de 6 jaar vastgesteld. Nu wordt het mogelijk ook tussentijds versneld overstromingsgebieden binnen de doelstellingen van de goedgekeurde waterbeheerplannen af te bakenen. Het besluit regelt het openbaar onderzoek, verzekert de rol van de bekkenbesturen en verbetert de voorziene informatieplicht door de initiatiefnemer van de afbakening.

Concreet kunnen de waterbeheerders versneld overstromingsgebieden realiseren én de kans op overstromingsschade beperken. Met de voorziene vergoedingsinstrumenten kunnen de overstromingsgebieden op een voor de gebruikers van de gronden (landbouwers en bosbouwers) aanvaardbare manier verwezenlijkt worden. De gebruikers worden vergoed voor de mogelijke schade ten gevolge van de verhoogde overstromingsfrequentie van hun gronden.

De financiële instrumenten zijn:

  • Onteigening ten algemene nutte: het Vlaams Gewest, de Vlaamse waterbeheerders en - mits de minister voor Leefmilieu en Waterbeleid toestemt - de provincies en de gemeenten kunnen overgaan tot een onteigening ten algemene nutte.
  • Recht van voorkoop: het Vlaams Gewest en de Vlaamse Grondenbank hebben een recht van voorkoop bij de verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones liggen.
  • Aankoopplicht: de eigenaar van gronden die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone liggen, kan onder voorwaarden eisen dat de betrokken waterbeheerder zijn grond aankoopt.
  • Vergoedingsplicht: de vergoedingsplicht geldt enkel voor gebruikers van landbouw- en bosbouwgrond in actief ingeschakelde overstromingsgebieden.Bron: Vlaanderen.be Datum: 30-12-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners