Confederatie Bouw vraagt beleid om de bouwactivite

Confederatie Bouw vraagt beleid om de bouwactiviteiten te ondersteunen

De bouwsector zal het jaar 2008 afsluiten in een context van vertragende bouwactiviteit die hij al vele jaren niet meer heeft gekend. De komende maanden beloven nog moeilijker te worden wegens de gevolgen van de financiële crisis en haar implicaties op de economie in het algemeen.

Confederatie Bouw vraagt beleid om de bouwactiviteiten te ondersteunen

De bouwsector zal het jaar 2008 afsluiten in een context van vertragende bouwactiviteit die hij al vele jaren niet meer heeft gekend. De komende maanden beloven nog moeilijker te worden wegens de gevolgen van de financiële crisis en haar implicaties op de economie in het algemeen.

Bouwwerf

De Confederatie roept de verschillende overheden in dit land op om de sector massaal te steunen en snel initiatieven en concrete maatregelen te nemen die kunnen bijdragen tot het weer op gang brengen van de bouwactiviteiten in het hele land. Zij stelt voor om in volgende aangelegenheden op te treden.

Een verlaging van de BTW tot 6% voor meer bouwwerken, het verlaagde BTW-tarief kan zinvol en snel worden uitgebreid tot twee werkgebieden: Het slopen gevolgd door heropbouwen van woningen in stedelijke centra en het bouwen van sociale woningen door de privésector. De federale moet hioervoor bewustmakingsacties op Europees niveau voeren om de andere lidstaten ervan te overtuigen zo snel mogelijk nieuwe richtlijnen aan te nemen.

Steun aan gezinnen die willen investeren in vastgoed. Het bouwen en renoveren van woningen zijn activiteiten die in de huidige context sterk ondersteund moeten worden. De volgende maatregelen kunnen hiervoor worden voorgesteld:
Het organiseren van een verzekering tegen inkomensverlies en nuttige fiscale maatregelen om de energiebesparende-investeringen te ondersteunen.

Garandeer de toegang tot krediet voor ondernemingen want het risico van bedrijfskredietschaarste veroorzaakt een heel groot risico op een cascade van faillissementen. De federale regering en de gewestregeringen hebben hier een grote rol, zowel door het nemen van concrete kredietondersteunende maatregelen als door informatie- en bewustmakingsacties.

Bescherm de cashflow van de ondernemingen. Cashflowmoeilijkheden in het bijzonder de bouw-KMO’s treffen, wegens de specifieke kenmerken van de bouwactiviteit, moeten worden genomen om de zeer grote faillissementsrisico’s te vermijden die hieraan vasthangen.
De Confederatie vraagt hiertoe maandelijkse BTW-terugbetalingen (Want de meeste bouwbedrijven vallen onder het stelsel van de “verlegging van heffing” = BTW door medecontractant). In dit stelsel, waarbij de BTW wordt gefactureerd en betaald door de medecontractant van de aannemer, heeft het bouwbedrijf systematisch recht op grote bedragen van de BTW en die grote bedragen worden pas terugbetaald aan het bedrijf in de loop van het volgende kwartaal.
Bedrijfsfacturen sneller betalen. De overheid moet dringend de procedures in werking stellen die bedrijven de waarborg geven dat zij zo snel mogelijk worden betaald en in elk geval binnen de conventionele termijnen. De overheid kan al een goed voorbeeld stellen door facturen van overheidsgebouwen al eens tijdig te betalen.

Help ondernemingen om hun kosten te beheersen. Het verlagen van de sociale lasten van de bedrijven is een zeer belangrijk element om hun loonkosten in de hand te houden. Die vertegenwoordigen een groot deel van hun totale kosten.

Investeer meer in overheidsinvesteringen op vlak van infrastructuur en energie-efficiënte gebouwen.
Op grote schaal weer overheidsinvesteringen gaan doen, zal drie gevolgen hebben: deze collectieve noden worden gelenigd, de bouweconomie wordt tegelijk ondersteund en, daarenboven, wordt het potentieel van de Belgische economie in het algemeen versterkt. In deze stimulerende context is het belangrijk om de voorkeur te geven aan onmiddellijke acties, namelijk die welke het mogelijk maken de uitvoeringsfase van lopende projecten of projecten in studiefase te versnellen en de uitvoering van PPS-projecten voort te zetten.
De energie-efficiëntie van gebouwen. Het uitvoeren van energieaudits in overheidsgebouwen moet worden versneld zodat het mogelijk wordt snel de beslissingen te nemen over de uitvoering van de werken om deze gebouwen aan te passen aan de energieprestatienormen.

Bron: VCB
5/12/2008

Bron: VCB Datum: 05-12-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 15°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners